Polityka prywatności

Szanowni czytelnicy

Wiadomość przesyłamy jedynie w celach informacyjnych i nie jest wymagane od Państwa żadne działanie lub kontakt z Gravamen Media sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych (RODO), przygotowaliśmy dla Państwa kilka najważniejszych informacji.

Po pierwsze nie musicie Państwo nic robić, wszystkie zgody które nam przekazaliście nam są aktualne.

Po drugie wdrożyliśmy przepisy RODO aby lepiej i mocniej chronić wasze dane.

Po trzecie możecie skorzystać z nowych praw, które opisaliśmy poniżej.

Administratorem danych osobowych jest Gravamen Media sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze 46; 35-309 Rzeszów.

Jakie dane posiadamy:

1. W przypadku odbiorców newslettera Super Nowości dysponujemy wyłącznie adresem E-mail, na który przesyłamy newsletter,

2. W przypadku reklamodawców i klientów biura ogłoszeń Super Nowości dysponujemy jedynie danymi niezbędnymi do realizacji zawieranych z nami umów lub zleceń, oraz danymi niezbędnymi do prawidłowej realizacji tych umów,

3. W przypadku prenumeratorów gazety nie dysponujemy żadnymi danymi osobowymi czytelników – a realizacja prenumeraty odbywa się jedynie przez dostawców prasy, z którymi Państwo zawarli umowę.

Okres, przez który dane będziemy przechowywać:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Gravamen Media sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Gravamen Media sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.

Prawa osoby, której dotyczą

Prawa wymienione poniżej (za wyjątkiem pkt 7)  można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wysłany na E-mail: rodo@supernowosci24.pl z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

9) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Gravamen Media sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie | ul. Podwisłocze 46| 35-309 Rzeszów

Adres do korespondencji: ul. Podwisłocze 46| 35-309 Rzeszów| tel./faks: +48 17 852 55 55 | rodo@supernowosci24.pl

WWW.SUPERNOWOSCI24.PL

Na podstawie przepisów:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)